November, 2019

27nov(nov 27)13:0013jul(jul 13)14:30Eesti keele A2 tasemeeksamiks ettevalmistav kursus, 120 ak/hКурс эстонского языка на уровень А2, Пн/Ср 13.00 - 14.30, преподаватель Гуннель Коба, 120 ак.ч, 1350 EUROle esimene registreerimaks ennast kursusele

Rohkem

Kursuse Info

Õppekava nimetus: Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid; Eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:

  • saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
  • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info­vahetust tuttavatel teema­del;
  • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
  • oskab kirjutada üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid igapäevateemadel ning mõistab põhilisi grammatilisi konstruktsioone.

Õpingute alustamise tingimused. A2-taseme kursusel osalemiseks on vajalik sooritada koolitusfirmasisene keeletest, mis tõendab algseid keeleteadmisi.

Olemasolev keeletase määratakse testi alusel, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust. Keeletaseme määramiseks aktsepteerime kas Innove-s sooritatud keeletesti või koolis sooritatud testi.

Õppe kogumaht. Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 120 tundi ja iseseisva töö osakaal on 120 akadeemilist tundi. Iseseisvaks tööks on tunnis õpitu kinnistamine, uute sõnade õppimine, sõnavara- ja grammatikaharjutused, lühitekstide iseseisev lugemine ja koostamine, suuliste vastuste ettevalmistamine, dialoogide koostamine, ette antud küsimustele vastamine, olemasoleva veebimaterjali kasutamine (http://www.ut.ee/keeleweb2/; http://web.meis.ee/testest/; http://www.efant.ee/std/).

Õppe eesmärgid. Õppe eesmärk on keeleoskustaseme A2 saavutamine eesti keeles.

Õppetöövormid. Õppetöö toimub nii auditoorses vormis (grupitunnid, keeleklubid, rühmatööd, paaristööd) kui ka klassiväliste tegevuste kaudu. Õppetööd toetavad internetikeskkonnas loodud eesti keele õppimise platvormid.

Õppeaja kestus.  Kursust korraldatakse kahes vormis: tavakursuse vormis ehk kaks akadeemilist tundi kaks korda nädalas või intensiivkursuse vormis neli akadeemilist tundi kolm korda nädalas.

Õppe sisu:

Endast ja teistest rääkimine. Mina ja minu sugulased. Riigid, rahvused ja keeled.

Igapäevaelu. Kodu ja kodukoht. Eluase ja kinnisvara. Kodu ja selle asukoha kirjeldamine, mööbliesemed ja kodutehnika, kommunaalmaksed, korteri ostmine ja üürimine, suhtlemine maakleriga; külaliste vastuvõtmine, kodutööd, kellaajad, toiduained ja kööginõud.

Söök ja jook. Toiduained ja joogid. Sisseostude tegemine. Restoranis söögi ja joogi tellimine.

Enesetunne ja tervis. Tervis ja tervishoid.  Kehaosad, tervisliku seisundi kirjeldamine, ravimite ostmine, arsti juurde aja kinni panemine. Arsti juures. Arstide vastuvõtuajad. Spordiga tegelemine, tervislik toitumine, sanatooriumis, talisuplus.

Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused. Vaba aeg ja harrastused. Igapäeva- ja vabaajategevused, spordialad ja sportlased. Suvi ja puhkus. Reisifirmas: puhkusereisi valimine ja kirjeldamine. Reisielamused. Reisimine Eestis. Tee juhatamine.

Avalikud asutused. Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja hinnad. Vestlused teenindusasutustes: pank, juuksur, postkontor, kingsepp, võtmeabi, ilusalong, keemiline puhastus, söögikohad jne. Kaubaliigid, soovitud kauba küsimine, info küsimine kauba hinna, kvaliteedi, omaduste kohta. Kodakondsus- ja migratsiooniasutuses. Päästeamet: hädaabinumbril helistamine ja probleemi kirjeldamine. Riidepoes müüjaga suhtlemine.

Loodus, ilm.  Loodus, vaatamisväärsused. Kliima. Ilma kirjeldamine, ilmateated. Loodusvarad. Ilmakaared;

Kultuur. Kodukoha kultuurilugu ja vaatamisväärsused. Riiklikud pühad ja tähtpäevad. Keeled ja keelte õppimine.

Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted. Hariduse omandamine. Elukutsed ja tööülesanded. Isikuomadused. Töökohale kandideerimine. Tööintervjuu.

Kellaaeg

November 27 (Kolmapäev) 13:00 - Juuli 13 (Esmaspäev) 14:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Jah

OpenSpaces Still Available

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X