Oktoober, 2018

1oct - 6dec09:00dec 6- 10:30Eesti keele kursus A2.1Курс эстонского языка на уровень А2.1, Пн/Чт 09.00- 10.30 Преподаватель Гуннель Коба, 40 ак.ч в группе из 4-5 человек, 360 евро2 Guests are attending

Rohkem

Kursuse Info

A2 (kursus on mõeldud neile, kes valdavad keelt algtasemel) koosneb 3-st osast  õppemahuga 40 auditoorset ak.t igaüks. Antud kursus on esimene osa A2.1 õppe kogumahuga 60 akadeemilist tundi, millest kontakttundide arv on 40 ak/h.

Kursuse käigus saavad läbi vaadatud järgmised teemad:
Endast ja teistest rääkimine.
Igapäevaelu. Kodu ja kodukoht. Eluase ja kinnisvara.
Söök ja jook.
Kultuur.
Loodus, ilm.
Enesetunne ja tervis. Tervis ja tervishoid.
Avalikud asutused. Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja hinnad.
Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused.
Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted.

Õpiväljundid:
• saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis
seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude
tegemine, kodukoht, töö);
• tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust
tuttavatel teemadel;
• oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja
elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
• oskab kirjutada üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid igapäevateemadel ning
mõistab põhilisi grammatilisi konstruktsioone.

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.
Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: õpik “Naljaga pooleks”, autorid Mare Kitsnik ja Leelo Kingisepp, kirjastus Iduleht.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:
Õppija osaleb vähemalt 80% ulatuses kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid.

Курс на уровень А2 предназначен тем, кто владеет языком на элементарном уровне. В ходе курса будут рассмотрены темы:  Рассказ о себе и о других людях. Повседневная жизнь и место жительства. Жильё и недвижимость. Еда и напитки. Культура. Природа, погода. Самочувствие и здоровье. Здравоохранение. Общественные организации. Обслуживание, Бытовое обслуживание и торговля. Покупки и цены. Свободное время и времяпрепровождение. Путешествия, транспорт и достопримечательности. Образование. Профессия, должность и работа. Работа и рабочие отношения.

Данный курс представляет собой первую из трёх частей от курса на уровень А2.

Kellaaeg

Oktoober 1 (Esmaspäev) 09:00 - Detsember 6 (Neljapäev) 10:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Jah

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Osalejad (Osavõtjaid 2)

NSOG

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

WordPress Themes
X