September, 2018

This is a repeating event

17sep - 7decsep 1709:00dec 7Eesti keele kursus B1.3 tasemeleE/K 10.30 - 12.00, grupis on 4-5 osalejat, õpetaja Gunnel Koba, 40 ak.t, 360 eurot4 Guests are attending

Rohkem

Kursuse Info

Õppe tasemele B1.3  kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest kontakttunde on 40 akadeemilist tundi ja iseseisva töö maht on 40 ak-t.. Antud kursus on kolmas moodul 250-tunnist kursusest B1.
B1 (kursus on mõeldud neile, kes valdavad keelt algtasemel)  taseme koolitus läbib järgmisi teemasid::
Endast ja teistest rääkimine. Mina ja minu sugulased. Oma sõprade kirjeldamine.
Eluloo kirjutamine. Inimeste suhted ühiskonnas. Erirahvustest inimesed. Tuntud
eestlased. Inimestevahelised suhted.
Igapäevaelu. Kodu ja kodukoht. Eluase ja kinnisvara. Elukoha kirjeldus.
Koduümbrus ja selle kirjeldamine, kodused tööd. Mööbli soetamine. Kodumasinad.
Uue korteri valimine ja ost.
Keskkond, kohad, loodus, ilm. Loodus, vaatamisväärsused. Kliima. Ilmateade.
Loodusvarad. Keskkonnaga seotud probleemid.
Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Keeleõppimise nipid. Kodukoha kultuurilugu ja
vaatamisväärsused. Riiklikud tähtpäevad.
Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted. Hariduse omandamine.
Täienduskoolitused. Elukutsed ja tööülesanded. Töökohale kandideerimine.
Tööintervjuu.
Avalikud asutused. Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja
hinnad. Vestlused teenindusasutustes: kingsepp, võtmeabi, ilusalong, keemiline
puhastus, söögikohad jne. Kaubaliigid, soovitud kauba küsimine, info küsimine kauba
hinna, kvaliteedi, omaduste kohta. Kodakondsus- ja Migratsiooniasutuses. Päästeamet:
hädaabinumbril helistamine ja probleemi kirjeldamine.
Enesetunne ja tervis. Tervis ja tervishoid. Tervishoiuasutused. Suhtlemine
kiirabiga. Oma tervisliku seisundi kirjeldamine. Ravimisviisid. Ravimid ja nende
mõju. Tervislikud eluviisid. Tervis ja tervislik eluviis (toitumine, treenimine).
Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused. Vaba aeg ja
harrastused. Reisifirmas. Reisielamused. Eesti vaatamisväärsused. Tee juhatamine.
Kultuuriüritused.

Õpiväljundid:
 saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: perekond, töö, kool, vaba
aeg, hobid jne.;
 saab aru tekstidest, mis koosnevad tihedamini esinevatest sõnadest;
 oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval või huvi pakkuval teemal;
 oskab lihtsate seotud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi;
 oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane;
 oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal;
 oskab kirjutada isiklikku kirja.

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust.Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt intervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.
Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: “Eesti keele õpik B1, B2″ ja “Eesti keele töövihik B1, B2”, Mare Kitsnik

 

 

Kellaaeg

September 17 (Esmaspäev) 09:00 - Detsember 7 (Reede) 10:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Jah (4)

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Osalejad (Osavõtjaid 4)

JTRKVGAA

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

WordPress Themes
X