Veebruar, 2018

This is a repeating event

20veb10:45Inglise keele vestluskursus tasemele A2.1Разговорный английский на уровень А2.1. T/N 10.45 - 12.15 Õpetaja Viktoria Hutak, 40 ak.t, grupis on 4-5 inimest, 360 €Ole esimene registreerimaks ennast kursusele

Rohkem

Kursuse Info

Kursus tasemele A2.1 on ette nähtud neile, kes valdab inglise keelt elementaartasemel ja soovib praktilisi kõnelemisoskusi arendada. Peale kursuse lõpetamist õppija hakkab paremini valdama kõnelemissõnavarat, aru saama tekste ja massmeedia allikatest saadud infot. Antud kursus on esimene 40-tunniline õppemoodul neljatest A2 taseme osadest. Kursuse kogumaht on 80 ak.t, nendest 40 ak. t on auditoorne töö ja 40 ak.t on iseseisev töö.

A2.1 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:

 • Tutvumine. Enesest jutt, isiklike andmete blanketti täitmine. Lühikesed tutvumisdialooge. Õigekiri: to be verb, sõnade järjekord lauses. Osutuse- ja isiklik asesõnad.
 • Pere ja sõbrad. Väljendid temaatikaga “sõprus ja suhted”, inimese iseloomu ja väljumuse kirjeldavad omadussõnad.
 • Minu päevakord. Vabaaja läbiviimisest dialoogid. Grammatika: oleviku vormid Present Simple ja Present Continuous.
 • Haridus ja kooliaeg. Grammatika: mineviku vormid Past Simple ja Past Continuous, used to konstruktsioon (“kunagi mina…”), aja eessõnad.
 • Minu kodu, kodulinn. Dialoogid “Kuidas tulla?” Kõige levinuim väljendid sõnadega have, go, get. Koha eessõnad, tuleviku vorm Future Simple.
 • Reisimine. Dialoogid “Hotellis” (elama asumine, probleemid ja nende lahendamine). Grammatika: varemõpitud verbide ajavormide kordamine.
 • Töö, CV ja ametikirjade koostamine. Dialoogid: töövestlus, telefonikõned. Grammatika: verbide ajavorm Present Perfect

Õpiväljundid:
• saab aru inglisekeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis
seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude
tegemine, kodukoht, töö);
• tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust
tuttavatel teemadel;
• oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja
elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
• oskab kirjutada üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid igapäevateemadel ning
mõistab põhilisi grammatilisi konstruktsioone.

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.
Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid: õpik “Straightforward”, Beginner. Student’s book. / Lindsay Clandfield, vol.1.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:
Õppija osaleb vähemalt 80% ulatuses kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid.

Курс предназначен для тех, кто освоил язык на элементарном уровне и хочет продолжать развивать практические навыки владения английским языком. По окончании курса учащийся будет лучше владеть разговорной лексикой, понимать тексты и информацию из мультимедийных источников на английском языке. Курс представляет собой первую из 4-х частей от уровня А2.

Темы 1-го учебного модуля А2.1:

 1. Знакомство. Рассказ о себе, заполнение формы персональных данных. Короткие диалоги при знакомстве. Грамматика: глагол to be, порядок слов в предложении, указательные, личные местоимения.
 1. Семья/друзья. Изучение фразовых глаголов на тему дружбы/отношений. Описательные прилагательные внешности/характера человека.
 1. Мой распорядок дня’. Диалоги на тему досуга. Грамматика: Временные формы категории настоящее Present Simple и Present Continuous
 1. Школьные годы и образование. Грамматика: Времена категории прошедшее Past Simple и Past Continuous, конструкция used to (когда-то я…), предлоги времени.
 2. Мой дом, город, диалоги на тему передвижения по городу. Наиболее употребляемые словосочетания с have, go, get; Грамматика: предлоги места, будущее время Future Simple
 3. Путешествия и диалоги ‘ В отеле’ (заселение, проблемные ситуации). Грамматика: повторение пяти выученных временных форм.
 1. Работа, составление резюме, деловых писем. Диалоги на тему Собеседование, ведение телефонных разговоров. Грамматика: Временная форма Present Perfect

Kellaaeg

(Teisipäev) 10:45

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Jah

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

WordPress Themes
X