Aprill, 2018

10apr - 21junapr 1000:00jun 21Tööalane inglise keel B1, 40 ak/h, minigrupiõpe (4-5 inimest grupis)T/N, kell 11.00 - 12.30, õpetaja Silvia Tõnupärt, 450 EUR151 Guests are attending

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest kontakttundide arv on 40 ak/h.

B1 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Meedia roll ühiskonnas (sotsiaalmeedia, internet, ajalehed)
Majanduselu (peamised majandusharud Eestis, maksusüsteem)
Kombed, tavad ja tähtpäevad (tähtpäevade kirjeldamine)
Väliskülalised Eestis (tähtsaimad vaatamisväärsused ja nende kirjeldamine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.

Õpiväljundid: õpilane oskab suhelda juba tuttavatel teemadel; oskab moodustada liitlauseid ning kasutada sünonüüme; saab aru native speakeri kõnest, kui kasutatakse lihtsamaid lauseid ning kõneldakse aeglasemalt; oskab väljendada oma arvamust ning seda põhjendada; oskab koostada tekste igapäevastel teemadel ning lihtsamat ametialast kirja.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid: “New Headway Pre-Intermediate”, fourth edition; John and Liz Soars; Oxford University Press 2012. “New Headway Intermediate”, fourth edition; Liz and John Soars, Oxford University Press 2012.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:
Õppija osaleb vähemalt 80% ulatuses kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajal on magistrikraad inglise keele filoloogia erialal.

Kellaaeg

Aprill 10 (Teisipäev) 00:00 - Juuni 21 (Neljapäev) 00:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, 15. korrus, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Jah

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

WordPress Themes
X