Oktoober, 2019

01oct17:0021may(may 21)18:30Tööalane inglise keel B2, 120 ak/h või 40 ak/h, minigrupp (native speaker)T/N, kell 17.00 - 18.30, õpetaja Rachel Armstrong, 1350 EUR (120 ak/h) või 450 EUR (40 ak/h)1 Guest is attending

Rohkem

Kursuse Info

Koolituse kogumaht on 240 ak/h, millest kontakttundide arv on 120 ak/h (tunnid koolis).

Koolitus toimub T/N kell 17.00 – 18.30.

B2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Majanduselu (peamised majandusharud Eestis, maksusüsteem)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Finantsalane sõnavara
Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine
Turundus (erinevad turunduskanalid)
Statistika (erinevate majandusvaldkondade statistiline analüüs)
Innovatsioon ja tootearendus (teadusteemaliste artiklite analüüs ja arutamine)
Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon)
Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine)

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.

B2 õpiväljundid:

Saab aru ladusast kõnest erinevatel igapäevastel teemadel; oskab koostada ametlikku ning igapäevaelu kirjeldavaid kirju;
saab ajalehe artiklite tekstide sisust aru, kuid mitte kõikidest sõnadest; tunneb sünonüüme ning oskab neid kasutada erinevates
kontekstides; oskab koostada keerulisemaid liitlausetega tekste; oskab kasutada suurt ja väikest algustähte ning tunneb kokku-lahku
kirjutamise reeglit; oskab ladusalt väljendada arvamusi erinevatel ühiskondlikel teemadel
(võib esineda üksikuid grammatikavigu).

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: “New Headway Upper-Intermediate”, fourth edition; John and Liz Soars; Oxford University Press 2005.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitajal on magistrikraad inglise keele filoloogia erialal või on lõpetanud õpetajate koolituse inglise keele erialal (native speaker).

Kellaaeg

Oktoober 1 (Teisipäev) 17:00 - Mai 21 (Neljapäev) 18:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Jah

OpenSpaces Still Available

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X