Oktoober, 2019

14oct(oct 14)09:0027may(may 27)10:30Tööalane inglise keel B2, 120 ak/h, minigrupiõpe/ Kурс английского В2 по специальности (на базе английского), минигруппаE/K, kell 09.00 - 10.30, õpetaja Rachel Armstrong, 1350 EUR2 Guests are attending

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht on 240 ak/h, millest kontakttundide arv on 120 ak/h (koolis toimuvad tunnid). Общий объём курса 240 ак.ч, из которых 120 ак.ч проходят в классе школы и 120 – объём самостоятельной работы.

B2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid: Курс на уровень В2 освещает следующие темы:

 • Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine). Различные места работы (описание и сравнение различных должностей)
 • Majanduselu (peamised majandusharud Eestis, maksusüsteem).
 • Экономика (направления экономики в Эстонии, налоговая система)
 • Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine).
 • Зарубежные гости в офисе ( презентация компании, описание рабочего места)
 • Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus). Общение с клиентами (фразы вежливого обращение в письменной и устной речи, значение аббревиатур в письменной речи).
 • Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud). Телефонные разговоры (диалоги по работе и ролевые игры).
 • Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine). Лексика специальности (описание продуктов и услуг).
 • Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine). Деловая  переписка (составление делового письма, ответ на письма, представление жалобы и ответ на неё).
 • Finantsalane sõnavara. Лексика сферы финансов.
  Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine. Обсуждение новостей экономики и их анализ.
 • Turundus (erinevad turunduskanalid). Маркетинг (различные каналы продвижения продуктов и услуг).
 • Statistika (erinevate majandusvaldkondade statistiline analüüs).
 • Статистика (анализ различных экономических данных).
  Innovatsioon ja tootearendus (teadusteemaliste artiklite analüüs ja arutamine). Инновации и развитие продукта (чтение, обсуждение и анализ научных статей)
 • Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon). Прогноз будущего предприятия (развитие предпирятия и планирование его целей на будущее).
 • Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine).
Õppemeetodid:

Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.

Õpiväljundid:

õpilane oskab ladusalt suhelda juba nii tuttavatel kui ka uutel teemadel; oskab moodustada liitlauseid ning kasutada keerulisemaid sünonüüme; tunneb keerulisemaid väljendeid ning ütelusi; saab aru native speakeri kõnest, vaid mõned sõnad ja väljendid on tundmatud; oskab väljendada oma arvamust ning seda igakülgselt põhjendada; oskab koostada tekste nii igapäevastel teemadel kui ka keerulisemat ametialast kirja.

Õppemeetodid:

Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.
Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:

“New Headway Pre-Intermediate”, fourth edition, “New Headway Upper-Intermediate”; John and Liz Soars; Oxford University Press 2012. “New Headway Intermediate”, fourth edition; Liz and John Soars, Oxford University Press 2012.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:
Õppija osaleb vähemalt 80% ulatuses kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajal on magistrikraad inglise keele filoloogia erialal.

Kellaaeg

Oktoober 14 (Esmaspäev) 09:00 - Mai 27 (Kolmapäev) 10:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Jah (2)

OpenSpaces Still Available

Osalejad (Osavõtjaid 2)

YmCI

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X