Veebruar, 2018

This is a repeating event

22veb - 29sepveb 2200:00sep 29Tööalane inglise keel B1-B2, minigrupp (4-5 osalejat grupis)T/N, kell 09.15 - 10.45, õpetaja Silvia Tõnupärt 1350 €

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest kontakttunde on 120 akadeemilist tundi.

B1 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Meedia roll ühiskonnas (sotsiaalmeedia, internet, ajalehed)
Majanduselu (peamised majandusharud Eestis, maksusüsteem)
Kombed, tavad ja tähtpäevad (tähtpäevade kirjeldamine)
Väliskülalised Eestis (tähtsaimad vaatamisväärsused ja nende kirjeldamine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)

B2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Majanduselu (peamised majandusharud Eestis, maksusüsteem)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Finantsalane sõnavara
Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine
Turundus (erinevad turunduskanalid)
Statistika (erinevate majandusvaldkondade statistiline analüüs)
Innovatsioon ja tootearendus (teadusteemaliste artiklite analüüs ja arutamine)
Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon)
Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine)

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.

B2 õpiväljundid:

Saab aru ladusast kõnest erinevatel igapäevastel teemadel; oskab koostada ametlikku ning igapäevaelu kirjeldavaid kirju;
saab ajalehe artiklite tekstide sisust aru, kuid mitte kõikidest sõnadest; tunneb sünonüüme ning oskab neid kasutada erinevates
kontekstides; oskab koostada keerulisemaid liitlausetega tekste; oskab kasutada suurt ja väikest algustähte ning tunneb kokku-lahku
kirjutamise reeglit; oskab ladusalt väljendada arvamusi erinevatel ühiskondlikel teemadel
(võib esineda üksikuid grammatikavigu).

 

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: “New Headway Upper-Intermediate”, fourth edition; John and Liz Soars; Oxford University Press 2005.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitajal on magistrikraad inglise keele filoloogia erialal või on lõpetanud õpetajate koolituse inglise keele erialal (native speaker).

Kellaaeg

Veebruar 22 (Neljapäev) 00:00 - September 29 (Laupäev) 00:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, 15. korrus, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Jah

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

WordPress Themes
X