August, 2018

This is a repeating event

28aug - 8novaug 2810:00nov 8Tööalane inglise keele suhtluskursus tasemele B1.1Вт/Чт 10.00 - 11.30, объём 40 ак.ч. в группе из 5 человек. Стоимость 450 евро. Преподаватель Виктория Гутак.Ole esimene registreerimaks ennast kursusele

Rohkem

Kursuse Info

Курс на уровень В1.1 представляет собой первую часть из 4-х и предназначен тем, кто владеет языком на начальном уровне. В процессе обучения будут рассмотрены темы: различные должности, описание работы и трудовых обязанностей, роль средств масс-медиа в обществе, экономика с Эстонии, налоговая система, обычаи и знаменательные даты, зарубежные гости в Эстонии, приём гостей из партнёрской фирмы, страхование, телефонные переговоры, профессиональная лексика в написании деловых писем.

Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest kontakttundide arv on 40 ak/h.

B1 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Meedia roll ühiskonnas (sotsiaalmeedia, internet, ajalehed)
Majanduselu (peamised majandusharud Eestis, maksusüsteem)
Kombed, tavad ja tähtpäevad (tähtpäevade kirjeldamine)
Väliskülalised Eestis (tähtsaimad vaatamisväärsused ja nende kirjeldamine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.

Õpiväljundid: õpilane oskab suhelda juba tuttavatel teemadel; oskab moodustada liitlauseid ning kasutada sünonüüme; saab aru native speakeri kõnest, kui kasutatakse lihtsamaid lauseid ning kõneldakse aeglasemalt; oskab väljendada oma arvamust ning seda põhjendada; oskab koostada tekste igapäevastel teemadel ning lihtsamat ametialast kirja.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid: “New Headway Pre-Intermediate”, fourth edition; John and Liz Soars; Oxford University Press 2012. “New Headway Intermediate”, fourth edition; Liz and John Soars, Oxford University Press 2012.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:
Õppija osaleb vähemalt 80% ulatuses kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajal on magistrikraad inglise keele filoloogia erialal.

Kellaaeg

August 28 (Teisipäev) 10:00 - November 8 (Neljapäev) 11:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, 15. korrus, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Event is pending 4 more guests for it to happen

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

WordPress Themes
X