Õppe kogumaht on 240 ak/h, millest kontakttundide arv on 120 ak/h.

Inglise keel A2-B1 kursusel läbitakse järgmised teemad:

Enda ning perekonna tutvustamine
Töökoha tutvustamine ning kirjeldamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine suuliselt kui ka kirjalikult
Teenindusvaldkonna keel
Esemete/teenuste kirjeldamine
Reisiteenuste broneerimine/ostmine (komandeering)
Linna tutvustamine
Tööintervjuul tegemine
Ettevõttest presentatsiooni tegemine
Tuleviku plaanidest rääkimine
Arvete koostamine, maksud

Õpiväljundid:
A2-B1 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid
ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Õppemeetodid:
Kuna grupid on väikesed (4-5 osalejat), siis keskendutakse peamiselt suulise väljendamisoskuse arendamisele, kuid kindlasti käiakse läbi A2-B1 keeletaseme grammatika. Grupi väiksus võimaldab õpetajal kontsentreeruda õpilaste jaoks vajalikele teemadele ning arendada spetsiifilist ametialast keelt. Õpe toimub läbi mänguliste rollimängude ning samuti koostatakse dialooge ja ametialaseid tekste. Samuti võimaldab klassiruumi tehnika vaadata õppevideosid ning muid online õppekeskkondasid.

Õppejõud:
Maarit Alas