Märts, 2019

12mar10:0011:30Event OverInglise keele kursus A2 (vene keele baasil)Курс разговорного английского языка на уровень А2.1, Вт/Пт 10.00 - 11.30. Преподаватель Айжана Хасанова, 40 ак.ч в группе из 4-5 человек, 360 евро (120 € в месяц)

Rohkem

Kursuse Info

Курс предназначен тем, кто уже освоил английский на элементарном уровне и хочет продолжать осваивать язык на уровень А2. Предлагаемый курс – первый модуль (А2.1) из двух от курса А2.

Kursus tasemele A2.1 on ette nähtud neile, kes valdavad inglise keelt elementaartasemel ja soovivaad praktilisi kõnelemisoskusi arendada. Peale kursuse lõpetamist õppija hakkab paremini valdama kõnelemissõnavara, aru saama tekstidest ja massmeedia allikatest saadud infost. Kursuse kogumaht on 80 ak.t, nendest 40 ak. t on auditoorne töö ja 40 ak.t on iseseisev töö.

A2.1 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:

Tutvumine. Enesest jutt, isiklike andmete täitmine blanketti. Lühikesed tutvumisdialoogid. Õigekiri: to be verb, sõnade järjekord lauses. Osutuse- ja isiklik asesõnad.
Pere ja sõbrad. Väljendid temaatikaga “sõprus ja suhted”, inimese iseloomu ja väljumust kirjeldavad omadussõnad.
Minu päevakord. Vabaaja läbiviimise kohta dialoogid. Grammatika: oleviku vormid Present Simple ja Present Continuous.
Haridus ja kooliaeg. Grammatika: mineviku vormid Past Simple ja Past Continuous, used to konstruktsioon (“kunagi mina…”), aja eessõnad.
Minu kodu, kodulinn. Dialoogid “Kuidas tulla?” Kõige levinumad väljendid sõnadega have, go, get. Koha eessõnad, tuleviku vorm Future Simple.
Reisimine. Dialoogid “Hotellis” (elama asumine, probleemid ja nende lahendamine). Grammatika: varemõpitud verbide ajavormide kordamine.
Töö, CV ja ametikirjade koostamine. Dialoogid: töövestlus, telefonikõned. Grammatika: verbide ajavorm Present Perfect
Õpiväljundid:
• saab aru inglisekeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis
seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude
tegemine, kodukoht, töö);
• tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust
tuttavatel teemadel;
• oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja
elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
• oskab kirjutada üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid igapäevateemadel ning
mõistab põhilisi grammatilisi konstruktsioone.

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.
Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid: õpik “Straightforward”, Beginner. Student’s book. / Lindsay Clandfield, vol.1.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:
Õppija osaleb vähemalt 80% ulatuses kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid.

Курс предназначен для тех, кто освоил язык на элементарном уровне и хочет продолжать развивать практические навыки владения английским языком. По окончании курса учащийся будет лучше владеть разговорной лексикой, понимать тексты и информацию из мультимедийных источников на английском языке.

Темы 1-го учебного модуля А2.1:

Знакомство. Рассказ о себе, заполнение формы персональных данных. Короткие диалоги при знакомстве. Грамматика: глагол to be, порядок слов в предложении, указательные, личные местоимения.
Семья/друзья. Изучение фразовых глаголов на тему дружбы/отношений. Описательные прилагательные внешности/характера человека.
Мой распорядок дня’. Диалоги на тему досуга. Грамматика: Временные формы категории настоящее Present Simple и Present Continuous
Школьные годы и образование. Грамматика: Времена категории прошедшее Past Simple и Past Continuous, конструкция used to (когда-то я…), предлоги времени.
Мой дом, город, диалоги на тему передвижения по городу. Наиболее употребляемые словосочетания с have, go, get; Грамматика: предлоги места, будущее время Future Simple
Путешествия и диалоги ‘ В отеле’ (заселение, проблемные ситуации). Грамматика: повторение пяти выученных временных форм.
Работа, составление резюме, деловых писем. Диалоги на тему Собеседование, ведение телефонных разговоров. Грамматика: Временная форма Present Perfect

Kellaaeg

(Teisipäev) 10:00 - 11:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Please let us know if you can make it to the event.

2rsvpsNeeded for the event to happen

Osalejad Osavõtjaid 2

NZos

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X