Juuni, 2020

01jun19:1016aug(aug 16)20:40Event OverSoome keel A2.1 (eesti ja vene keele baasil), T/N 19.10 - 20.40, 40 ak.t, õpetaja Terje Rannaääre, 384 EURФинский язык А2.1. ВТ/ЧТ 19.10 - 20.40. 40 ак.ч. в группе из 4-6 человек. Преподаватель Terje Rannaääre. Стоимость 384 евро.

Rohkem

Kursuse Info

A2 (kursus on mõeldud neile, kes valdavad keelt algtasemel). Õppe kogumaht on 160 ak.t, millest on 80 ak.t  auditoorset õppetundi ja 80 ak.t on isesisvat tööd. Kursus koosneb kahest moodulist A2.1 ja A2.2 (40 ak.t auditoorset tööd igaühel). 

Курс предназначен тем, кто изучал язык ранее на элементарном уровне. Модуль А2.1 (40 ак.ч аудиторных занятий и 40 ак.ч. самостоятельной работы) – первая часть из двух от полного курса А2 (80 ак.ч аудиторных занятий и 80 ак.ч самостоятельной работы). Освоив уровень А2, Вы сможете объясниться в бытовых ситуациях. будете понимать несложные тексты, научитесь связно выражать свои мысли по-фински.

Teemad:
 1. A1.2 taseme põhiteemade kordamine. Повторение основных тем курса А1.2.
 2. Ostude tegemine toidukaupluses, raamatukaupluses, kioskis. Покупки в продуктовом магазине, книжном магазине, в киоске.
 3. Reisimine, matkamine (lennukiga, rongiga, bussiga, taksoga, jalgsi). Поездки (самолётом, поездом, автобусом, на такси), походы.
 4. Kohtumised (tööalased, tutvusringkonnas). Встречи (по работе, со знакомыми).
 5. Kirja kirjutamine. Kirjavahetus. Как написать письмо. Переписка.
 6. Suvepuhkus. Летний отпуск.
 7. Sünnipäev (koht, aasta, kuupäev). День рождения (место, год, дата).
 8. Nimepäev. Именины.
 9. Kohvikus, baaris. В кафе, в баре.
 10. Välimus. Внешность.
 11. Riietumine ( rõivad, jalanõud, aksessuaarid, naisterõivad, meesterõivad). Умение одеваться (одежда, обувь, аксессуары, женская одежда, мужская одежда).
 12. Anekdoot, muinasjutt. Анекдот, сказка.
Grammatika:
 1. Käskiv kõneviis. Повелительное наклонение.
 2. Tegusõnade astmevaheldus. Чередование ступеней у глаголов.
 3. Tegusõnade olevik, kõik pöörded ( jaatus ja eitus). Настоящее время глагола, все спряжения (утверждение и отрицание).
 4. Sisseütlev k. (reeglipärasused ja erandid) + teised kohakäänded. Падеж “сиссеютлев” (правила и исключения) и другие падежи места.
 5. Nimisõnaliite -minen moodustamine ja kasutamine. Образование существительных, оканчивающихся на  -minen, и их использование.
 6. Sõnade „täytyy” ja „pitää” kasutamine. Использование слов  „täytyy” и „pitää”.
 7. Tegusõnade lihtminevik (jaatus ja eitus). Простое прошедшее время (утверждение и отрицание).
 8. Järgarvsõnad. Порядковые числительные.
 9. Lünkharjutuste tegemine. Выполнение упражнения с пропущенными буквами и словами.
 10. Vajalikud küsisõnad läbitud materjali põhjal. Вопросительные слова на основе пройденного материала.

Põhimaterjal: O. Nuutinen „Suomea suomeksi”, pt. 13 – 23. Eiber „Opimme suomea”, 1. vihko

Lisalektüür:   T. Mäntylä „Aloitamme yhdessä” Heinsoo „Suomea oppimaan”

Õpiväljundid:

 

Kursuse lõppedes oskab õpilane algtasemel rääkida, lugeda ja kirjutada ning saab aru lihtsamatest, aga ka natukene keerulisematest tekstidest. Õpilane tunneb peamisi grammatikareegleid ning oskab lihtsamalt moel rääkida ja kirjutada erinevatel teemadel (igapäevaelust, hobidest, reisimisest, haridusest, oma tööst, plaanidest ja unistustest), kirjeldada inimesi, olukordi ja kohti. Samuti oskab õpilane esitada erinevaid küsimusi ja palveid, soome keeles restoranis tellida, poest toitu osta, korterit üürida ning teejuhiseid küsida. Õpilane tunneb olulisemaid tegu-, nimi- ja omadussõnu.
В процессе обучения учащийся освоит говорение, чтение и письмо на начальном уровне и научится понимать простые, но несколько более распространённые, чем на элементарном уровне, тексты. Учащийся будет понимать основные грамматические правила и уметь выражать свои мысли устно и письменно простым языком по разным темам (повседневная деятельность, хобби, путешествия. образование, работа, планы и мечты), описывать людей, ситуации и места. Также учащийся будет уметь задавать различные вопросы и передавать просьбы, делать заказы на финском языке в ресторане, покупать продукты в магазине, снимать квартиру и спрашивать дорогу. Учащийся знает наиболее распространённые глаголы, существительные и прилагательные.

Koolituse lõpetamise tingimused:

 

Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

В процессе обучения учащийся выполняет как устные, так и письменные промежуточные тесты. В конце курса учащийся выполняет заключительный письменный тест, в процессе которого проверяются полученные знания (письменно и устно), усвоение грамматики и понимание текстов. Умение выражать свои мысли на изучаемом языке проверяются в форме диалога, в процессе которого проверяется, может ли учащийся общаться на изучаемом языке на соответствующем  уровне. Свидетельство об окончании курсов выдаётся учащемуся, у которого промежуточные и заключительный тесты выполнены по меньшей мере на 60%.

Õpetaja:

Terje Rannaääre õpetab soome keelt eesti ja vene keele baasil. Soome keele õppimist alustas Terje Rannaääre Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Terje jätkas õpinguid ja lõpetas soome keeleprofessori Olli Nuutise soome kõnekeele kursused. Soome keelt on Terje õpetanud nii täiskasvanutele kui lastele 15 aastat. Terje on ette valmistanud meditsiinitöötajaid (hooldajad, meditsiiniõed, terapeudid, hambaarstid) Soome tööle minekuks ja selle tarbeks on ta koostanud soome-eesti meditsiinisõnastiku 1600 sõnaga. Oma tundides hoiab ta positiivset meeleolu ja väärtustab iga õppijat.

Преподаватель Терье Раннааэрэ преподаёт финский язык на базе эстонского и русского языков. Изучала финский язык в Таллинском педагогическом институте. Терье продолжила изучение языка на курсах у профессора Ойли Нуутисе. Финский Терье преподаёт как взрослым, так и детям уже 15 лет. Она обучала финскому мед. работников (медсестёр, терапевтов, зубных врачей, сиделок) для устройства на работу в Финляндии и для этого она составила медицинский финно-эстонский словарь на 1600 слов. На уроках Терье старается поддерживать хороший настрой и ценит каждого учащегося как личность.

Kellaaeg

Juuni 1 (Esmaspäev) 19:10 - August 16 (Pühapäev) 20:40

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Please let us know if you can make it to the event.

Event is happening for certain

Osalejad Osavõtjaid 4

VLKKjeOB

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X